Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

 

- Izdaja soglasij projektnih pogojev in soglasij za priključitev skladno z ZGO-1 v okviru izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda.

- Postopki javnih naročil

 
 
 
 
 

©2012 Komunala Ribnica | izdelava MaNiS