Obveščamo vas, da je Občinski svet Občine Loški Potok na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12) – v nadaljevanju uredba – na svoji 12. seji dne 6. 4. 2017 sprejel Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Loški Potok.

 

Nove cene komunalnih storitev veljajo od 1. 5. 2017 dalje. Pokrivajo upravičene stroške, ki so potrebni, da so storitve opravljene skladno z zakonodajo, ki ureja določeno področje.

 

Na računu za komunalne storitve bo po novem več postavk, kot ste jih bili vajeni v preteklosti, saj se zaradi izgradnje infrastrukture, ki jo ima v lasti občina Loški Potok, v najemu pa Komunala Ribnica d.o.o., po novem dodatno zaračunava :

 

- čiščenje komunalne odpadne vode (storitev plačujejo tisti uporabniki, ki so priključeni na kanalizacijski sistem  Mali Log) - cena, ki se zaračunava za čiščenje komunalne odpadne vode in se obračunava na podlagi količine porabljene pitne vode,

 

- odvajanje komunalne odpadne vode (storitev plačujejo tisti uporabniki, ki so priključeni na kanalizacijski sistem Mali Log) - cena, ki se zaračunava za odvedeno komunalno odpadno vodo in se obračunava na podlagi količine porabljene pitne vode,

 

- omrežnina – čiščenje – cena, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki jo ima Komunala Ribnica d.o.o v najemu in Občini Loški Potok plačuje najemnino. Infrastruktura je namenjena čiščenju komunalne odpadne vode na območju občine. Uporabnikom se zaračunava mesečno glede na zmogljivost priključka (velikost vodomera). Za posamezne dimenzije priključka veljajo faktorji iz uredbe. To omrežnino plačujejo vsi uporabniki, ki so priključni na kanalizacijski sistem, in tudi tisti, ki imajo greznice ali male komunalne čistilne naprave (vsi uporabniki na območju občine Loški Potok).

 

- omrežnina – odvajanje – cena, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture, ki jo ima Komunala Ribnica d.o.o v najemu in Občini Loški Potok plačuje najemnino. Infrastruktura je namenjena odvajanju komunalne odpadne vode na območju občine. Uporabnikom se zaračunava mesečno glede na zmogljivost priključka (velikost vodomera). Za posamezne dimenzije priključka veljajo faktorji iz uredbe. Omrežnino za odvajanje plačujejo uporabniki, ki so priključeni na kanalizacijski sistem in tudi tisti uporabniki, ki imajo možnost priklopa na kanalizacijski sistem in so se dolžni priključiti, pa se še niso (uporabniki v Malem Logu).

 

 Za uporabnike, ki so priključeni na greznice ali male komunalne čistilne naprave (MKČN), cena storitev povezanih z greznicami in MKČN ostaja nespremenjena.

 

 Subvencioniranje cen:

 

Občina Loški Potok je sprejela »Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017 na območju Občine Loški Potok« in »Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017 na območju Občine Loški Potok«, po katerih bo v letu 2017 subvencionirala:

 

- storitve povezane z greznicami in MKČN za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti v višini 34,24%,

 

- omrežnino za odvajanje za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti v višini 75%,

 

- ceno za storitve čiščenja komunalne odpadne vode za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti v višini 75%.

 

 Na računu še vedno ostaja okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se zaračunava na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/12). Zaračunava se v imenu in za račun občine. Znesek okoljske dajatve določi Vlada RS s sklepom ter se obračunava od količine porabljene pitne vode (kjer se poraba pitne vode meri) ali na podlagi števila oseb (kjer se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom).

 

 

 

 

 
 
 
 
 

©2012 Komunala Ribnica | izdelava MaNiS