Obveščamo vas, da so Občinski sveti občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12) – v nadaljevanju uredba – na  10. redni seji dne 20. 4. 2016 (Občina Sodražica), na 8. redni seji dne 14. 4. 2016 (Občina Loški Potok) in na 8. redni seji dne 12. 5. 2016 (Občina Ribnica) potrdili nove cene storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter cene storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode.

 

Nove cene komunalnih storitev se bodo uporabljale od 1. 6. 2016. Pokrivajo upravičene stroške, ki so potrebni, da so storitve opravljene skladno z zakonodajo, ki ureja določeno področje.

1.      Cene storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

 

Stroški zbiranja komunalnih odpadkov in ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov se obračunavajo glede na velikost zabojnika za preostanek odpadkov in pogostost praznjenja le-tega. Cene so izražene v EUR/kg.

 

V ceno ravnanja z odpadki je poleg odvoza preostanka odpadkov vključeno tudi: zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže, zbiranje ločeno zbranih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov v zbirnem centru, ločeno zbiranje embalaže iz ekoloških otokov, odvoz kosovnih odpadkov po naročilu, zbiranje nevarnih odpadkov, obdelava preostanka odpadkov, odlaganje preostanka odpadkov.

 

Posebej se zaračunava tudi zbiranje bioloških odpadkov, ki se izvaja v vseh blokovskih soseskah in kjer ni možno individualno kompostiranje. Za ostale uporabnike se storitev izvaja po naročilu. Pogostost odvoza, ki se upošteva za zbiranje bioloških odpadkov, je 3,33 odvozov mesečno, najmanjša velikost zabojnika pa je 80 litrov.

 

Pretvorniki, ki se upoštevajo pri obračunu storitev, so izračuni po formuli: celotna količina zbranih oz. obdelanih oz. odloženih odpadkov / celotna litraža na terenu in znašajo:

Pretvorniki iz kg v l, ki se uporabljajo pri obračunu

Pretvornik

- zbiranje komunalnih odpadkov

0,1662 kg/l

- zbiranje BIO odpadkov

0,0900 kg/l

- obdelavo komunalnih odpadkov

0,0792 kg/l

- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov

0,0039 kg/l

 

Storitev

EUR brez DDV

EUR z 9,5% DDV

ME

Zbiranje komunalnih odpadkov:

 

 

 

Cena javne infrastrukture

0,0116

0,0127

EUR/kg

Cena storitve

0,1810

0,1982

EUR/kg

Zbiranje bioloških odpadkov:

 

 

 

Cena javne infrastrukture

0,0010

0,0011

EUR/kg

Cena storitve

0,1322

0,1448

EUR/kg

Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov*:

 

 

 

Cena javne infrastrukture

0,0438

0,0480

EUR/kg

Cena storitve

0,0674

0,0738

EUR/kg

Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov*:

 

 

 

Cena javne infrastrukture

0,0734

0,0804

EUR/kg

Cena storitve

0,1883

0,2062

EUR/kg

*Storitve se obračunava po ceniku RCERO Ljubljana, ki so ga potrdili Občinski sveti občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok.

 

Za obračun storitev se uporablja formula:

velikost zabojnika (l) x sodilo (preračun porazdelitve količin opravljenih storitev) x povprečno število odvozov x cena

 

Pogostost odvoza, ki se upošteva pri obračunu za zbiranje, obdelavo ter za odlaganje komunalnih odpadkov, znaša 2,167 odvozov mesečno, pri čemer se dodatno upošteva:

-         za enočlansko gospodinjstvo faktor 0,333 (2,167 x 0,333)

-         za dvočlansko gospodinjstvo faktor 0,5 (2,167 x 0,5)

 

Pri obračunu storitev za prazne hiše, ki so primerne za bivanje, se upošteva ena tretjina najmanjše velikosti zabojnika, kar znese 40 litrov in najmanjša pogostost odvoza, ki znaša 2,167.

 

Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v večstanovanjskih stavbah oz. soseskah znaša minimalni obračunski volumen 20 litrov na osebo.

 

Mesečni strošek po gospodinjstvih za zbiranje, obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov:

Št. oseb

Strošek gospodinjstva po cenah veljavnih od 1.11.2015 (EUR z DDV)

Strošek gospodinjstva po cenah veljavnih od 1.6.2016 (EUR z DDV)

1

3,50 EUR

3,97 EUR

2

5,26 EUR

5,96 EUR

3 – 6

10,52 EUR

11,92 EUR

od 7

21,04 EUR

23,84 EUR

Prazne hiše, primerne za bivanje

3,51 EUR

3,97 EUR

 

Razlogi in predpostavke, ki vplivajo na spremembo cene:

-         zmanjšanje volumna zabojnikov od oktobra 2015,

-         stroški obdelave odpadkov, ki jih do sedaj ni bilo

-         višja najemnina infrastrukture.

 

Primerjava mesečnega stroška za 4-člansko gospodinjstvo za zbiranje, obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov:

 

Ribnica, Sodražica, Loški Potok

Kočevje

Cerknica

Loška Dolina

Črnomelj

Metlika

Znesek računa za 4-člansko gospodinjstvo (EUR z DDV)

11,92

17,60

12,23

12,77

23,77

18,40

 

Cene zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov so bodo sicer zvišale, vendar so še vedno nižje kot v oktobru 2015 in so tudi najnižje v bližnji okolici.

 

 

2.      Cene storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode v Občini Sodražica

 

S 1. 6. 2016 se bodo spremenile tudi cene na področju čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode. Trenutno veljavne cene, ki so začele veljati v letu 2013 (cene storitev) oz. v letu 2016 (cene omrežnine), so temeljile na predpostavkah, ki so se bistveno spremenile, predvsem na področju praznjenja greznic in MKČN.

Komunala Ribnica d.o.o. najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko količino opravljenih storitev in izdela elaborat ter tako ustrezno prilagoditi cene.

Povečano število izpraznjenih greznic povzroča večjo količino blata, s tem pa tudi večjo obremenitev čistilne naprave, posledica česar so višji stroške porabljene elektrike in vode ter kemikalij. Posledično je večja količina odpadkov na grobih in finih grabljah ter v peskolovih. Višji so tudi stroški nadaljnje predelave blata in drugih odpadkov, ki se odvažajo.

V letu 2015 se je spremenilo tudi plansko število izpraznjenih greznic, ki se je povišalo. Komunala mora namreč vsako greznico sprazniti enkrat na tri leta. Greznice do oblikovanja cen v letu 2013 niso bile izpraznjene sistematično, zato so nekatere v zelo slabem stanju, vsebina teh greznic pa povzroča bistveno višjo obremenitev čistilne naprave. Plan praznjenja greznic je izdelala Komunala Ribnica d.o.o., v ta plan pa vključujemo tudi interventna naročila.

Cene na dejavnosti čiščenja in odvajanja so pod nivojem povprečja primerljivih območij. Dosedanje cene storitev povezanih z greznicami in MKČN pa so bistveno pod povprečjem primerljivih območij.

 

 

Cene veljavne od 1. 6. 2016:

OMREŽNINA

Premer vodomera

Faktor omrežnine

Omrežnina na mesec / uporabnik brez DDV (v EUR)

Omrežnina na mesec / uporabnik z DDV (v EUR)

Cena z DDV zaračunana gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti

Sprememba cene (EUR brez DDV)

odvajanje

DN ≤ 20

1

2,8353

3,1047

2,4837

0,0000

čiščenje

DN ≤ 20

1

2,3616

2,5860

2,0688

0,1337

 

STORITEV

Cena brez DDV (EUR/m3 porabljene pitne vode)

Cena z DDV (EUR/m3 porabljene pitne vode)

Sprememba cene (EUR brez DDV)

Odvajanje komunalne odpadne vode

0,1408

0,1542

-0,0457

Čiščenje komunalne odpadne vode

0,6100

0,6680

0,0085

Storitve povezane z greznicami in MKČN

0,3287

0,3599

0,1672

 

Primerjava mesečnega stroška za 4-člansko gospodinjstvo, pri povprečni porabi vode 10,83 m3 mesečno za povprečno gospodinjstvo:

 

Povprečno 4-člansko gospodinjstvo - priključeno na kanalizacijo, skupaj z okoljsko dajatvijo, brez upoštevanja subvencije (EUR z DDV)

Povprečno 4-člansko gospodinjstvo - priključeno na greznico, skupaj z okoljsko dajatvijo, brez upoštevanja subvencije (EUR z DDV)

Ribnica

13,22

11,66

Sodražica

15,17

12,21

Loški Potok

0,00

13,12

Grosuplje

12,50

13,11

Dobrepolje

41,81

12,35

Črnomelj

18,02

12,19

Loška Dolina

24,03

11,85

Kočevje

14,29

13,54

 

 

Cene se bodo sicer malo povišale, so pa še vedno med najnižjimi v tem okolišu. Uskladitev cen omogoča predpisano izvajanje javnih storitev, ustrezno delovanje čistilne naprave, izpuste iz čistilne naprave, ki so znotraj predpisanih vrednosti, predpisano redno praznjenje greznic.

 

 
 
 
 
 

©2012 Komunala Ribnica | izdelava MaNiS